od dnia 0.01.2022 nie prowadzimy sprzedaży w systemie tax free - do odwołania.

     INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH dotycząca systemu zwrotu podatku VAT podróżnymOsoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, gdzie punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym podróżnych o możliwościach zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. Znak wykonany jest w formie białej naklejki w zielonej ramce z czarnym napisem: ZWROT VAT i TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH i FOR TOURIST (rozp. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2004r. Dz.U.Nr 88 z 2004r. poz.838).

Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w złotych przez sprzedawcę, u którego nabyto towary lub w punktach zwrotu VAT, które zawarły umowę w sprawie zwrotu podatku ze sprzedawcami. Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż
w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru. Urząd celny potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Potwierdzenie wywozu towaru zakupionego przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego odbywa się analogicznie.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi
200 zł (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).

Aby uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT PODRÓŻNY musi dostarczyć SPRZEDAWCY dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy.

Zwrotu podatku za zakupione u nas produkty możecie Państwo odebrać tylko w naszym sklepie:

Perfumeria Top10

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15b

15-690 Białystok ( Outlet Center Białystok)

rosja_1.jpg     białoruś.jpg  Информация для туристов Система возврата НДС для туристов

Лица без постоянного места жительства в пределах Сообщества, именуемое в дальнейшем «путешественники» имеют право на возврат уплаченного налога на покупку товаров в страну, которая не имеет повреждений на них были вывезены за пределы сообщества в личном багаже. Право на возврат налога, если вы покупаете товар у официальных продавцов, где торговые точки помечены посоветовать путешественникам о том, где покупать товары в тех точках, на которых за счет возврата. Символ выполнен в виде белой наклейке на зеленом поле с черными буквами: (. Мин Фин.положение 26 апреля 2004 года 88 Dz.U.Nr 2004 Poz.838.)

. Возвращение НДС и TAX FREE для путешественников, и для туристических . Возврат налогов для туристов производится в золото к дилеру, у которого вы приобрели товар или возврат НДС в точках, которые подписали соглашения о налоговой декларации с продавцами. Возврат налогов можно сделать, если путешественник приобретенных товаров, вывозимых за пределы сообщества не позднее чем в последний день третьего месяца, следующего за месяцем, в котором он сделал покупку. Основанием для возврата налога является представление проездного документа, выданного зарегистрированным дилером, содержащий сумму налога, на которой штамп таможни предоставляется числитель подтвердил отправки. На таможне экспортных товаров для подтверждения выше. документ о производстве экспортируемых товаров по путешественник проверить совместимость данных пассажиров, содержащихся в этом документе, данные, содержащиеся в паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Подтверждение экспорта товаров, приобретенных путешественник на территории другого государства-члена проводится аналогично.

Минимальная сумма от общей стоимости покупок, включая НДС, в результате личного документа, выданного одним поставщиком, в котором путешественник может потребовать возврата налогов на товары и услуги, оплаченные при приобретении им товаров, составляет 200 злотых (рег. Min.Fin. На 20 апреля 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).


Чтобы получить возмещение уплаченного НДС, ПУТЕШЕСТВЕННИК должен предоставить ПРОДАВЦУ документ, подтверждающий вывоз товаров за пределы территории Европейского Союза не позднее, чем в течение 10 месяцев.


Вы можете получить возврат НДС только в

магазине:

PERFUMERIA TOP10

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15b

15-690 Białystok ( OUTLET CENTER BIAŁYSTOK )

tel/viber 575-854-454 


Perfumeria Top10, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15B, 15-690 Białystok, salvage cars woj. podlaskie, NIP: 9660428855
tel: 575 854 454, e-mail: skleponline@perfumeriatop10.pl