REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep Internetowy prowadzi Danuta Skowrońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bestseller Danuta Skowrońska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32, NIP: 966 – 042 – 88 – 55, REGON: 364235391.
2. Sprzedającym jest Danuta Skowrońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bestseller Danuta Skowrońska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32, NIP: 966 – 042 – 88 – 55, REGON: 364235391, prowadząca sklep internetowy pod adresem PERFUMERIATOP10.PL.
3. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego, w szczególności z cenami i dostępnością Produktów oraz zawarcie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Ceny zaprezentowane w Sklepie internetowym podane są w polskich złotych, stanowią wartość brutto i całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z dokonywaną transakcją.
4. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli..
5. Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.
6. Powołane w Regulaminie pojęcia, oznaczają:
1) Sprzedający – Danuta Skowrońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bestseller Danuta Skowrońska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32, NIP: 966 – 042 – 88 – 55, REGON: 364235391;
2) Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem (Klient);
3) Konsument – Kupujący (Klient), będący osobą fizyczną, składający zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 k.c.;
4) Strona internetowa – strona www.perfumeriatop10.pl;
5) Sklep – sklep internetowy działający pod nazwą perfumeriatop10.pl;
6) Produkt – produkty w postaci kosmetyków i perfum, znajdujące się w ofercie asortymentowej Sprzedającego;
7) Zamówienie – oświadczenie Kupującego, co do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na warunkach i zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego);
8) Dostępność Produktu – znajdowanie się Produktu na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego na stronie www.perfumeriatop10.pl informacji o Produkcie i jego cenie;
9) Potwierdzenie zamówienia – informacja przesyłana przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje, co do złożenia przez Kupującego zamówienia na określone Produkty i potwierdzająca, że Zamówienie zostało przez Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
10) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w myśl postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Kupującemu Potwierdzenia zamówienia (po złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść złożonego oświadczenia woli, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
11) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
12) Polityka Prywatności - postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu;
13) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
14) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
7. Sklep Internetowy umożliwia Kupującym zapoznanie się z ofertą asortymentową Sprzedającego poprzez prezentację Produktów wraz z podaniem ceny, zdjęć oraz informacją o ich dostępności.
8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

II. ZAMÓWIENIE

1. W Sklepie internetowym zamówienie może zostać złożone poprzez przesłanie zamieszczonego na stronie internetowej sklepu wypełnionego formularza zamówienia na podany na stronie adres mailowy.
2. Przy każdym Produkcie podane są informacje o jego cechach, dostępności oraz cenie. Przy każdym Produkcie zamieszczone są jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczenia Produktu oraz akceptowanych sposobach płatności.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych produktów nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.
4. Kupujący mogą składać zamówienia dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 13.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane najpóźniej w ciągu …… dni roboczych z zastrzeżeniem postanowień z pkt. II.10 oraz II. 15.
5. Składając zamówienia Kupujący:
1) dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówionych Produktów z listy punktów dostępnych na Platformie albo wskazuje miejsce dostawy;
2) wskazuje, poprzez stosowne oznaczenie, Produkt, który stanowić ma przedmiot umowy;
3) dokonuje wyboru sposobu doręczenia Produktu ze wskazanych przez Sprzedającego na liście sposobów; cena i termin Dostawy Produktu na adres wskazany przez Kupującego wskazane są przy Produkcie;
4) wskazuje sposób płatności;
5) po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, potwierdza fakt jego przeczytania oraz oświadcza, że jest on związany jego treścią oraz postanowieniami Polityki Prywatności.
6. Kupujący, po wypełnieniu formularza zamówienia, dokonuje zaznaczenia opcji „Wyślij”, potwierdzając tym samym, że jest on związany jego treścią oraz zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Produkt.
7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona jego weryfikacji między innymi poprzez ustalenie możliwości realizacji oraz pod kątem dostępności Produktu.
8. Kupujący może dokonać anulowania Zamówienia do chwili zawarcia przez Strony umowy sprzedaży.
9. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu Siły Wyższej. W takim przypadku strony ustalą, czy Kupujący zainteresowany jest realizacją zamówienia w pozostałym zakresie.
10. Zamówienia Klientów, którzy zalegają z płatnościami za wcześniej zakupiony towar zostaną zrealizowane niezwłocznie po uregulowaniu wszelkich zaległych płatności jakie posiadają względem Sprzedającego.
11. W terminie …. dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokona potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia i przystąpi do jego realizacji w wybranym przez Kupującego miejscu odbioru lub dostawy Produktów, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.
12. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.
13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.
14. Sprzedający umożliwia następujące formy płatności za zamówiony Produkt:
1) przedpłata;
2) za pośrednictwem platformy płatniczej;
3) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na stronie internetowej sklepu;
4) przesyłka pobraniowa;
5) odbiór osobisty wraz z dokonaniem zapłaty pod adresem: 15 – 063 Białystok, ul. Warszawska 6 lok. 32.
15. W przypadku wybrania opcji „przelew (przedpłata)” Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Produkt oraz kosztów dostawy nie później niż w terminie ….. dni od dnia zawarcia umowy. W tym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w terminie …. dni roboczych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
16. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca dokona zwrotu należności po ustaleniu i podaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego.
17. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wraz z Produktem pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, określającego datę jej zawarcia, rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę.
18. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U. 2015 r. poz. 915), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
19. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.
20. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje również dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz kartę gwarancyjną (jeśli występuje).

III. UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO
W ZAKRESIE RĘKOJMI

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie, z zastrzeżeniem, że Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
2) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
2. W przypadku Konsumentów, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu – żądać usunięcia wady, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to przypadków, kiedy doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru na adres: PERFUMERIATOP10 ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15b ,
15-690 Białystok.
4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Uproszczona procedura zwrotu i szczegóły postępowania w przypadku zwracanych produktów znajdują się w zakładce „ZWROT” na stronie internetowej sklepu www.PERFUMERIATOP10.PL.


1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania powodów oraz bez obowiązku ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
Należy pamiętać, że:
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
( Zwracany produkt nie może mieć śladów użytkowania i nie może być otwarty - tak samo jak ma to miejsce przy zakupach perfum oraz kosmetyków w sklepie stacjonarnym, na co wskazuje preambuła dyrektywy UE, której przepisy są odzwierciedlone w ustawie o prawach konsumenta)
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
2) w przypadku sprzedaży wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Złożenie przez konsumenta oświadczenia nie wymaga zachowania określonej formy, konsument może wykorzystać w tym celu Protokół odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zamieszczony poniżej jako załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres e-mail: skleponline@perfumeriatop10.pl lub drogą pocztową na adres: PERFUMERIA TOP10 ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15b, 15-690 Białystok.
4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej (tj. na adres e-mail) Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu Produkt lub przekazać Produkt osobie przez niego upoważnionej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: PERFUMERIA TOP10 ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15b, 15-690 Białystok.  Konsument nie ponosi kosztów zwrotu Produktu.
6. Procedura zwrotu i szczegóły postępowania w przypadku zwracanych produktów znajdują się w zakładce „Zwrot” na stronie internetowej sklepu www.PERFUMERIATOP10.PL.
7. Celem usprawnienia procedury zwrotu, prosimy o dołączenie do przesyłki z Produktem Protokołu odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, wydrukowanego ze strony internetowej https://perfumeriatop10.pl/content/3-regulamin( załącznik nr 1) z wypełnionymi dokładnie wszystkimi polami, szczególnie dotyczącymi posiadacza i numeru rachunku bankowego, na który mają być przelane pieniądze za zwracany Produkt.
8. W odniesieniu do zwrotu towaru niepełnowartościowego Sprzedający ma prawo do stosownego obniżenia kwoty jaka przysługuje do zwrotu na rzecz Kupującego za zakupiony towar.
Podstawę prawną dla takiego działania stanowi Art. 34.4. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Sprzedający wskazuje, że Administratorem danych osobowych Użytkowników jest, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) BESTSELLER DANUTA SKOWROŃSKA UL.WARSZAWSKA 6 LOK 32 ,15-063 BIAŁYSTOK.
2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za jego zgodą, wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.
4. W tym miejscu Sprzedający wskazuje, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach realizacji zamówienia po wyrażeniu przez niego stosownej zgody.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Administrator danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki określa Polityka Prywatności.
7. Użytkownik może upoważnić Sprzedającego do wysyłania Newslettera oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W każdym czasie przysługuje mu prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub
2) zmiany oferty asortymentowej Sklepu Internetowego.
4. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827),a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


Załącznik nr 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta: ………………………………………………………………………………………
Adres Klienta: …………………………………………………………………………………………………..
Numer konta bankowego: …………………………………………………………………………………….

Ja …………………………………………………………, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży / umowy dostawy* zawartej w dniu ………………………………., a dotyczącej następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………… .
Jednocześnie w celu sprawnej identyfikacji umowy wskazuję numer zamówienia: ………………………………………………………………….. oraz załączam dowód zakupu.
Data zawarcia umowy ………………………….........................
Miejscowość i Data: …………………………………………….


Podpis: …………………………………………………

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach właściciela serwisu www.perfumeriatop10.pl za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

I. Informacje ogólne.
1. Właścicielem serwisu www.perfumoeriatop10.pl jest Danuta Skowrońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bestseller Danuta Skowrońska z siedzibą przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32 15-063 w Białymstoku, NIP: 966 – 042 – 88 – 55, REGON: 364235391.
2. Użytkownikiem serwisu jest podmiot, na którego rzecz właściciel serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną lub na podstawie zawartej umowy.
3. Poprzez zamówienie należy rozumieć zgłoszenie użytkownika wysłane drogą
elektroniczną do serwisu w celu nabycia oferowanych przez właściciela serwisu
produktów.
II. Informacje zawarte w ofertach.
1. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzenie danych przez użytkowników w momencie składania zamówienia,
b) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
2. Serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane użyte w zamówieniu mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą
użytkownika.
4. Dane podane w zamówieniu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów właściciela
serwisu.
5. Dane podane w zamówieniu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi
zgłoszenia serwisowego, a także w celu pełnej i sprawnej obsługi handlowej użytkownika.

6. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w  następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


III. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego
przez użytkownika serwisu oraz w celu optymalizacji funkcjonowania oraz

bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą,
określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika jak również posiadają
przypisany numer.
5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne”, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „stałe”, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże
ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych serwisu.
7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

IV. Udostępnienie danych.
1. Przesłanie przez użytkownika zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez serwis w celu realizacji usług,
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 833 wraz ze zmianami).
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usług jest
właściciel serwisu
Bestseller Danuta Skowrońska z siedzibą przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32 15-063 w Białymstoku, NIP: 966 –042 – 88 – 55, REGON: 364235391)
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w celu kontroli i weryfikacji, a także ma prawo wystąpić do Administratora z wnioskiem o usunięcie swoich danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: 
skleponline@perfumeriatop10.pl
4.Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, macie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane udostępnione w serwisie podlegają udostępnieniu osobom trzecim wyłącznie w
granicach prawem dozwolonych.
6. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1

 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

8. Właściciel serwisu ma prawo udzielania informacji zebranych przez serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.

V. Okres przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy
a) przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji
 przez 1 rok po zakończeniu okresu gwarancji ze względu na rozwiązywanie ewentualnych sporów
b) przez okres, przez który, jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.
c) Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania.
d) Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych jest ważna przez 4 lata lub do jej odwołania
e) Recenzje 6 lat
f) Komunikacja 2 lata
W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe.
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obwiązującej w serwisie polityce prywatności, a wynikających z istniejących lub wprowadzanych w przyszłości standardów, technologii, a także wymagań dotyczących prowadzonej działalności z wykorzystaniem internetu, jak również zmian wynikających z przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Perfumeria Top10, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15B, 15-690 Białystok, salvage cars woj. podlaskie, NIP: 9660428855
tel: 575 854 454, e-mail: skleponline@perfumeriatop10.pl